0
0 Koszyk (pusty)
GWARANCJA PRODUCENTA
 

Postanowienia ogólne
Firma ANDEX Pawłowscy spółka jawna, z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Czerwona 14 zwana dalej Gwarantem udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie produkowane przez siebie akcesoria łazienkowe i produkty pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i przestrzegania właściwej konserwacji.
Niniejsza gwarancja stanowi ochronę dodatkową i w żaden sposób nie ogranicza praw Kupującego wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za wady rzeczy.

Okres gwarancji
Gwarancją objęte są wszystkie akcesoria łazienkowe produkowane przez firmę.
Okres obowiązywania gwarancji wynosi 5 lat od daty zakupu przez Kupującego, która udokumentowana jest na dowodzie zakupu. W przypadku naprawy lub wymiany okres gwarancyjny nie ulega przedłużeniu ani nie zaczyna nowego biegu.
 
Świadczenia gwarancyjne oraz zgłoszenie usterki
Wady lub uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Gwarantowi niezwłocznie, nie później jednak niż 30 dni od daty ich ujawnienia. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do udostępnienia wadliwego produktu, który odsyła na własny koszt na adres siedziby firmy. Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną, a na Kupującym spoczywa obowiązek udokumentowania, że gwarancja jeszcze nie upłynęła (np. poprzez przedłożenie dowodu zakupu). W przypadku braku takiego udokumentowania, roszczenia związane z gwarancją mogą nie zostać uznane.
W przypadku uznania reklamacji, Gwarant decyduje o sposobie usunięcie usterki. Może zostać dokonana naprawa lub wymiana produktu na nowy. Wszystkie koszty z tym związane, jak i koszty odesłania towaru do Kupującego ponosi Gwarant.
Jeśli w chwili zgłaszania usterki dany produkt nie jest już produkowany, to Gwarant zastrzega sobie prawo do dostarczenia produktu podobnego.
 
Warunki gwarancji
Warunkiem zachowania gwarancji jest właściwy montaż zgodnie z załączoną do produktu instrukcją montażu, jak również właściwa pielęgnacja i konserwacja produktów według instrukcji dostępnej na stronie internetowej www.andex.pl
Gwarancja nie dotyczy m.in. uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania produktu, naturalnych osadów np. wapiennych tworzących się na produkcie w wyniku działania wody, uszkodzeń mechanicznych produktu czy uszkodzeń powłoki powstałych na skutek działania chemicznych środków czyszczących.
 
Wyłączenie gwarancji
W przypadkach, kiedy okaże się, że zgłoszona usterka nie podlega niniejszej gwarancji, Kupujący ponosi koszty przesyłki produktu. Ponadto, jeśli będzie możliwa naprawa usterki nieobjętej gwarancją, Kupującemu zostanie przedstawiony kosztorys naprawy i każdorazowo Kupujący będzie decydował o sposobie dalszego postępowania.
 
Postanowienia końcowe
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Gwarantem a Kupującym, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Gwaranta, a prawem właściwym jest prawo polskie.